گواهینامه امنیتی SSL

PositiveSSL - Single

تعداد Reissue نامحدود
شرکت صادر کننده آمریکا
برای یک دامنه
دارد صدور آنی
پشتیبانی از دامنه IR ندارد
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
آدرس بار سبز ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد

PositiveSSL - Wildcard

تعداد Reissue نامحدود
شرکت صادر کننده آمریکا
برای یک دامنه
دارد صدور آنی
پشتیبانی از دامنه IR ندارد
پشتیبانی از ساب دامین دارد
آدرس بار سبز ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد